1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy pod adresem www.7heaven.com.pl prowadzony jest przez AM DESIGN SPÓŁKA JAWNA, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000908101, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wiktora Czajewskiego 1g, NIP: 7282853130, adres poczty elektronicznej: sklep@7heaven.com.pl, tj. Sprzedawcą.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów i do przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest AM Design Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, w tym związanych z zawarciem z umowy.
1.4.
Definicje:
1.4.1. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
1.4.2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wyboru sposobów dostawy i płatności.
1.4.3. Klient (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta , obejmująca zbiór informacji w systemie teleinformatycznym , w którym gromadzone są dane podane o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym oraz innych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia bądź weryfikacji już złożonych zamówień.
1.4.6. Produkt – dostępne w Sklepie Internetowym towary, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.7. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.7heaven.com.pl.
1.4.8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.9. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
1.4.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów z Sklepie Internetowym.

1.4.12 Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wskazanym w Kodeksie cywilnym.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W sklepie internetowym świadczone są usługi elektroniczne: Formularz zamówienia oraz Newsletter
2.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.2 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@7heaven.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy
2.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia polega na dodaniu przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę” . Do momentu zatwierdzenia zamówienia istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta jego danych, w tym: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres z kodem pocztowym, miejscowością, i krajem wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj. wybranych towarów i kosztów wysyłki. W wypadku Klientów będących przedsiębiorcami lub chcących otrzymać fakturę Vat niezbędne jest także podanie numeru NIP.
2.3.1 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i po kliknięciu pola „subskrybuj”.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera. Jest to możliwe poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem; (1) przycisku Zarządzaj subskrypcją dostępnym mailu potwierdzającym zapisanie się do newslettera lub (2) poprzez przycisk Rezygnacja (unsubscribe) umieszczonym na dole każdego otrzymanego powiadomienia newsletter , oraz (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@7heaven.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby AM Design Spółka Jawna.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
3.1
. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać na pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za na adres mail sklep@7heaven.com.pl lub poprzez elektroniczny formularz umieszczony w zakładce reklamacje i zwroty.
3.1.2
. W opisie reklamacji zaleca się podanie następujących informacji (1) okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju i daty ujawnienia wady; (2) żądania Usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
3.1.3
. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

3.2. Uprawnienia wynikające z niniejszego paragrafu przysługują

a) konsumentom oraz

b) osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jednak tylko w zakresie wskazanym w Kodeksie cywilnym zwanych w tym paragrafie łącznie Klientami, z wyłączeniem pozostałych przedsiębiorców (zwani dalej: Przedsiębiorcy) niniejszy paragraf ma zastosowanie jeśli zostało to bezpośrednio wskazane w jego treści

3.2.1 Reklamacji podlegają Produkty, jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową.

3.2.2 Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

3.2.3 Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

3.2.4 Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3.2.5 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli. wada jest nieistotna.

3.2.6 Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

3.2.7 Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

3.2.8 Sprzedawca może jednak odmówić w/w zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeśli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzeda

3.2.9 Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Klienta

3.2.10 W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt zostanie wymieniony lub naprawiony bądź Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze – na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.

3.2.11 Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

3.2.11 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta’’.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4
.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu

4.1.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich lub w walucie Euro i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy lub o innych dodatkowych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.2.
Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień obejmuje: (1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą- następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym; (2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4
.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5.1. Sprzedawca za pośrednictwem serwisu Przelewy24 udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: (1) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, (2) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, (3) szybkim przelewem elektronicznym za pośrednictwem Przelewy24, (4) z wykorzystaniem limitu odnawialnego P24NOW, (5) Płatnością Pay by link , (6) płatnością BLIK , (7) za pobraniem

5.2 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
6
.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
6
.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub wartość zamówienia wynosi min 500 zł brutto. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6
.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
(1)
przesyłka kurierska za pośrednictwem DHL, (2) przesyłka kurierska za pośrednictwem DHL dostawa w weekend (3) przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL za pobraniem,

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 1-3 dni roboczych, w okresie świątecznym termin ten może być wydłużony do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem termin ten liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6
.5. Termin gotowości Produktu do wysyłki dla Klienta – o gotowości produktu do wysyłki i jego wysłaniu na wskazany adres Klienta zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty mail. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do wysyłki, terminem gotowości jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do wysyłki Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do wysyłki przez Klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.5
.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty gotówką przy odbiorze ( za pobraniem) – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
7
.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7
.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7
.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej
801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8
.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@7heaven.com.pl ,
8.
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej zwrotów. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8
.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8
.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8
.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8
.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy
8
.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy obowiązany jest ponieść konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8
.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9
.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami bądź podmiotami wskazanymi w pkt 7.1. ust b) ( zwanych dalej: Przedsiębiorcami);
9
.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Przedsiębiorcy Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9
.5. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorcy nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9
.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
9
.7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.
9
.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcy zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);
10.4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Łódź, dnia, 15.09.2021 r.